อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

เมโสโปเตเมียเป็นคำภาษากรีกโบราณ ตามคำที่มีความหมายว่า “ที่ระหว่างแม่น้ำ” มีความหมายว่า “ดินแดนระหว่างแม่น้ำแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรทีส” เป็นส่วนหนึ่งของ “Fertile Crescent” (Fertile Crescent) ซึ่งเป็นดินแดนครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ โค้งขึ้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซีย

เมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมโสโปเตเมียซึ่งหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส (ปัจจุบันเป็นดินแดนส่วนใหญ่ของอิรัก)

ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำทั้งสองมีพื้นที่ทำกินอุดมสมบูรณ์ ทำให้กลุ่มชนต่างๆเข้ามาทำมาหากินและสร้างอารยธรรมรวมทั้งถ่ายทอดอารยธรรมจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งส่งผลให้เกิดอารยธรรมแบบผสม

คนกลุ่มแรกที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียคือชาวสุเมเรียน ผู้ประดิษฐ์อักษรประดิษฐ์ตัวแรกเป็นครั้งแรกของโลก อารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสร้างขึ้นเป็นรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ตัวละครศิลปะอื่น ๆ ตลอดจนทัศนคติต่อชีวิตและเทพเจ้าของชาวสุเมเรียน มีอยู่และมีอิทธิพลในแม่น้ำทั้งสองสายตลอดสมัยโบราณ

3500 ปีก่อนคริสตกาล
ชนเผ่าสุเมเรียน

  • เป็นเผ่าแรกที่เข้ายึดครอง และสร้างระบบชลประทานแห่งแรกของชาติ
  • สังคมชาวสุเมเรียนยกย่อง Fear god อาคารทางศาสนาที่นิยมเรียกว่า “Sigurat” สร้างด้วยอิฐแห้ง
  • ชาวสุเมเรียนเป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรคือลิ่มหรือรูปคูนิฟอร์ม “Kuniform”

Mesopotamia is an ancient Greek word. According to the word that means “Where between the rivers” means “The land between the Tigris and Euphrates” rivers is part of the “Fertile Crescent” (Fertile Crescent), a large semicircle. Curved from the Mediterranean to the Persian Gulf.


Mesopotamia is one of the oldest civilizations in Mesopotamia, referring to the land between the two rivers, the Tigris and Euphrates. (Now most of Iraq’s territory)

Between the two banks of the river there is abundant arable land. This allowed different groups of people to make a living and build civilization, and transfer civilization from one group to another, resulting in a mixed civilization.

The first people to create Mesopotamian civilization were the Sumerians. The world’s first inventor of the first calligraphy The Sumerian civilization was the cornerstone of Mesopotamian civilization.

Characters, other arts, and attitudes to life and Sumerian gods. There existed and influenced both rivers throughout ancient times.

3500 BC
Sumerians

  • It is the first tribe to conquer.
  • Sumerian society praised the Fear god, a popular religious building called “Sigurat”, built of dry bricks.
  • Sumerians in bulk. The first calligraphy is a wedge or a cuneform. “Kuniform”

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

แนะนำติชมได้ที่ : inperpignan.net

สนับสนุนโดย : macau8889