พุกาม ดินแดนเจดีย์

พุกาม ดินแดนเจดีย์

พุกาม ดินแดนเจดีย์
พุกาม ดินแดนเจดีย์

พุกามดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ มีต้นกำเนิดมาจากความรุ่งเรืองของพุกามในศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์ในสมัยนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็น แต่ยอดเจดีย์ในทุกพื้นที่ หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม

เจดีย์บางส่วนผุพังและพังทลายไปตามกาลเวลา จนถึงปัจจุบันมีเจดีย์เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์ แต่ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตอย่างเด่นชัด รวมทั้งเจดีย์ที่สำคัญได้รับการดูแลอย่างดีตั้งอยู่ในเมืองพุกามประเทศเมียนมาร์

ประวัติศาสตร์พุกาม

อาณาจักรพุกามตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยพระเจ้าอโนรธา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พุกาม. ซึ่งสามารถรวบรวมดินแดนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ไปยังพื้นที่ตอนกลางของพม่าและหัวเมืองอื่น ๆ ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

นอกจากความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกาม. พระพุทธศาสนาในอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เนื่องจากพระเจ้าอโนรธาต้องการให้ชาวเมืองเลิกบูชาผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมและหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาแทนทำให้มีประเพณีการสร้างเจดีย์จำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลและศรัทธาของกษัตริย์ที่ปกครอง อาณาจักรพุกาม.

Bagan, the land of the sea, pagoda It originated in the prosperity of Bagan in the 16th century, where the kings of that time had great faith in Buddhism. As a result, more than 10,000 pagodas have been built, whichever way you look at it. But the top of the pagoda in every area After the fall of the Bagan Empire.

Some of the stupas have decayed and crumbled over time. To date, there are about 4,000 pagodas remaining, but the traces of its past glory are still evident. Plus, the major pagodas are well maintained and are located in Bagan, Myanmar.

Bagan history

The kingdom of Bagan was established in the 16th century by Anoratha. The first king of the Bagan dynasty. It is able to unite a large territory that covers the central area of ​​Burma and all other districts.

In addition to the prosperity of the Kingdom of Bagan. Buddhism in this kingdom flourished together. As Lord Anoratha wanted the townspeople to stop worshiping ghosts, which were traditional beliefs and turned to Buddhism instead, there was a tradition of building a large number of stupas for the prosperity and faith of the ruling kings. Bagan Kingdom.

พุกาม ดินแดนเจดีย์

แนะนำติชมได้ที่ : inperpignan.net

สนับสนุนโดย : macau8889